Muntanya 2020

  • En el cas que la llicència sigui per un menor, també us demanarà dades personals del pare, mare o tutor (un cop poseu la data de naixement del menor i el sistema detecti que és menor us apareixeran els camps per completar les dades personals del pare, mare o tutor).
  • Pels menors que no disposin de DNI heu de deixar el camp en blanc, i emplenar les dades personals del pare/mare o tutor que es sol·liciten. En l’apartat observacions caldrà posar el número de la targeta de la seguretat social del/la menor si no disposa de DNI.
  • El nom i cognoms han de ser iguals al que posa el DNI o document d’identitat.

DADES INSCRIPCIÓ

   
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Data de naixement:
DNI:
Sexe:
Adreça:
Població:
Província:
Codi postal:
Telèfon:
E-mail:

INFORMACIÓ DE LA MATRÍCULA

Grup:
Observacions: